Polityka prywatności Dundle (PL)

Ochrona danych osobowych jest bardzo ważna dla Dundle (PL). W niniejszym Oświadczeniu o Ochronie Prywatności zamierzamy przedstawić Ci jasne i przejrzyste informacje na temat sposobu, w jaki traktujemy Twoje dane osobowe.

Zrobimy wszystko, aby chronić Twoją prywatność i Twoje dane osobowe ostrożnie. Dundle (PL) przestrzega obowiązujących przepisów prawa i regulacji, w tym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że do naszych obowiązków należy:

 • Przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z celem, dla którego je przekazałeś. Powyższe cele i rodzaje danych osobowych są opisane w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności;

 • Ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych do tych danych, które są ściśle niezbędne do celów, dla których są one przetwarzane;

 • Proszenie o wyraźną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych;

 • Podejmowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia ochrony Twoich danych osobowych;

 • Nieprzekazywanie Twoich danych osobowych osobom trzecim, chyba że jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały one przekazane;

 • Bycie świadomym Twoich praw dotyczących danych osobowych oraz szanowanie ich.

Dundle (PL) jest odpowiedzialne za przetwarzanie Twoich danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszego oświadczenia o ochronie prywatności lub w przypadku chęci skontaktowania się z nami w tej sprawie prosimy o skorzystanie z danych kontaktowych znajdujących się na dole tego dokumentu.

Cele

Dundle (PL) przetwarza dane osobowe klientów i dostawców w następujących celach:

 • Aby egzekwować Umowę Zakupu, dostawę oraz płatność;

 • Do celów administracyjnych;

 • Aby zapobiegać kradzieży, oszustwom, praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemów Dundle (PL);

 • Do wysyłania newsletterów do nabywców oraz innych zainteresowanych osób;

 • Do zbierania danych statystycznych strony internetowej;

 • Aby poprawić łatwość użytkowania strony internetowej;

 • Aby optymalizować i poprawiać zadowolenie klientów z zakupów; 

 • W celu analizy rynku i docelowych odbiorców;

 • Aby przygotowywać spersonalizowane reklamy i oferty.

Uzasadnienie

Dane osobowe są przetwarzane z następujących powodów:

 • Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy, czyli umowy kupna-sprzedaży z klientem;

 • Przetwarzanie jest konieczne w celu spełnienia obowiązku prawnego, np. w przypadku badania klienta w ramach holenderskiej ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (“WWFT: ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme”);

 • Przetwarzanie jest niezbędne do promowania uzasadnionych interesów Dundle (PL), wysyłania newsletterów do klientów i zbierania statystyk dotyczących strony internetowej;

 • Kiedy podmiot danych wyraził na to zgodę. Ma to miejsce np. w przypadku zapisywania się na newsletter;

 • Osoba, o której danych mowa, wyraziła zgodę na umieszczanie plików cookie cookies (śledzenia) Google Analytics.

Rodzaje danych osobowych

Dundle (PL) może przetwarzać następujące dane osobowe w powyżej wymienionych celach:

 • Nazwa kontaktu;

 • Numer telefonu osoby kontaktowej;

 • Adres e-mail osoby kontaktowej;

 • Adresy IP i MAC;

 • Kopię paszportu lub dowodu osobistego;

 • Kopię wyciągu z konta bankowego;

 • Informacje bankowe i/lub dotyczące karty kredytowej.

Dodatkowo, ale tylko po uzyskaniu zgody użytkownika, możemy korzystać z Google Analytics w celu zbierania informacji o płci, wieku, zainteresowaniach, odwiedzanych stronach internetowych, używanym sprzęcie peryferyjnym, ustawieniach oprogramowania oraz odsyłanym adresie URL.

Okres przetrzymywania

Dundle (PL) będzie przechowywać dane osobowe do wyżej wymienionych celów przez okres:

 • Przez 5 lat po zamknięciu Umowy Zakupu;

 • Przez 7 lat po zawarciu Umowy Zakupu — wyłącznie dla celów administracji finansowej;

 • Tak długo, jak będzie to wymagane przez prawo;

 • Tak długo, jak zainteresowana osoba pozostaje zapisana do newslettera;

 • Przez 6 miesięcy od ostatniej Umowy Zakupu w odniesieniu do newslettera; lub

 • Przez 5 miesięcy, jeśli dotyczy to informacji uzyskanych za pośrednictwem (śledzących) cookies z Google Analytics.

Ujawnianie informacji osobom trzecim

Przekazane dane  mogą zostać ujawnione osobom trzecim, jeżeli jest to konieczne do celów opisanych powyżej.

Na przykład zatrudniamy osoby trzecie:

 • Do zamykania i wykonywania umów kupna-sprzedaży;

 • W celu dostawy produktów cyfrowych;

 • Aby usprawnić proces płatności;

 • Do celów administracji finansowej;

 • Do edycji/wysyłania newslettera;

 • W celu wykrycia i zapobiegania oszustwom.

Ujawnimy dane osobowe tylko tym osobom trzecim, z którymi podpisaliśmy umowę o przetwarzaniu danych. Oczywiście, umowa o przetwarzaniu zawiera niezbędne ustalenia w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Poza tym nie ujawniamy przekazanych danych osobowych osobom trzecim, chyba że jest to wymagane i dozwolone przez prawo. Przykładowo, policja może poprosić nas o dane osobowe w ramach dochodzenia. W takim przypadku jesteśmy zobowiązani do współpracy i przekazania tych danych. Możemy również udostępnić dane osobowe osobom trzecim, jeżeli użytkownik udzieli nam na to pisemnej zgody.

Dane osobowe, które zbieramy w związku ze świadczeniem naszych usług, wykorzystujemy do wykrywania i zapobiegania nieuczciwej działalności. Udostępniamy te informacje firmie Sift, która jest zewnętrznym usługodawcą. Aby dowiedzieć się więcej o Sift, prosimy o zapoznanie się z ich Informacją o Prywatności Usług.

Zbieramy także dane za pomocą plików cookie (śledzenia) Google Analytics i udostępniamy je osobom trzecim. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Polityki prywatności Google

W obrębie UE/EOG

Przekazujemy dane osobowe stronom w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w krajach, sektorach i/lub regionach krajów, w odniesieniu do których Komisja Europejska podjęła adekwatną decyzję. W takiej decyzji Komisja Europejska określa, czy dany kraj oferuje odpowiedni poziom ochrony danych. Decyzja o odpowiednim poziomie ochrony danych została również podjęta w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych, ale tylko w zakresie, w jakim strona otrzymująca zobowiązała się do przestrzegania zasad określonych w tej decyzji, zwanej również "tarczą ochrony prywatności".

Wszystkie kraje, które podjęły decyzję o odpowiednim poziomie ochrony danych osobowych, są wymienione na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Zbieramy dane za pomocą plików cookie Google Analytics (śledzenia) i przekazujemy je do Stanów Zjednoczonych.

Nieletni

Dane osobowe osób niepełnoletnich (osób poniżej 16 roku życia) przetwarzamy tylko wtedy, kiedy rodzic, opiekun lub przedstawiciel prawny wyraził na to pisemną zgodę.

Ochrona

Podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed bezprawnym przetwarzaniem. Środki te obejmują następujące elementy:

 • Wszystkie osoby, które mają dostęp do Twoich danych osobowych w imieniu  Dundle (PL) są zaprzysiężone do zachowania tajemnicy;

 • Nasze systemy są chronione przez nazwę użytkownika i złożoną politykę haseł;

 • Wykonujemy kopie zapasowe, aby móc odzyskać dane w przypadku zdarzeń fizycznych lub technicznych;

 • Regularnie testujemy i oceniamy nasze systemy i środki;

 • Nasi pracownicy są informowani o tym, jak ważna jest ochrona danych osobowych.

Prawa dotyczące Twoich danych

Masz prawo do wglądu w otrzymanych od ciebie danych osobowych oraz do ich poprawiania lub usuwania. Możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych (lub ich części) przez nas lub przez jednego z naszych pracowników. Użytkownik ma również prawo do "bycia zapomnianym" oraz do udostępnienia przekazanych przez siebie danych osobowych lub bezpośrednio wybranej przez siebie osobie trzeciej. Użytkownik ma również prawo do odmowy poddania się zautomatyzowanemu procesowi podejmowania indywidualnych decyzji, w tym profilowania. 

Użytkownik ma prawo do ograniczenia i prawo do sprzeciwu. W celu uzyskania dalszych wyjaśnień należy skontaktować się z nami lub zwrócić się do holenderskiego Urzędu Ochrony Danych www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Możemy poprosić użytkownika o identyfikację przed udzieleniem odpowiedzi na jego prośbę.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe użytkownika na podstawie jego zgody, to użytkownik ma prawo do jej wycofania w każdej chwili.

Reklamacje

W przypadku jakichkolwiek reklamacji dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Bardzo nam przykro, jeśli nie jesteśmy w stanie osiągnąć wzajemnego porozumienia. Zawsze masz prawo do złożenia skargi w urzędzie ochrony danych osobowych. Jest to organ nadzorczy w zakresie ochrony prywatności.

PayPalBlikPhone Payment (Call)SMS Payment (Boku)VISA / Mastercard / AMEXPrzelewy24
 • Centrum pomocy
 • Twoja historia zamówień
 • Polityka zwrotów
 • Complaint Policy
 • Skontaktuj się z nami