Dundle (NL) PRIVACY BELEID

Korsit B.V. handelend onder de naam Dundle (hierna: Dundle) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dundle (NL) houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

Als Dundle (NL) zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via https://dundle.com/nl/klantenservice/contact/

Doelen

Persoonsgegevens van klanten worden door Dundle (NL) verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Het uitvoering geven aan een koopovereenkomst, levering en betalingsafwikkeling;

 • Administratieve doeleinden;

 • Verificatiedoeleinden ter voorkoming van diefstal, fraude, witwassen en terrorismefinanciering en ter beveiliging van Dundle (NL)’ systemen;

Grondslagen

De persoonsgegevens worden verwerkt op de grondslag dat:

 • De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de betrokken gesloten overeenkomst, te weten de gesloten koopovereenkomst; 

 • De verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting,

 • De verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Dundle (NL);

 • De betrokkene toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven.

Aard persoonsgegevens

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Dundle (NL) de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam; 

 • Adres;

 • Telefoonnummer; 

 • E-mailadres; 

 • IP-adres en MAC-adres;

 • Kopie telefoonrekening;

 • Kopie paspoort of identiteitskaart;

 • Kopie bankafschrift;

 • Bankgegevens.

Bewaartijd

Uw persoonsgegevens worden door Dundle (NL) opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende 7 jaren na het uitvoeren van de koopovereenkomst - uitsluitend voor de financiële administratie;

 • Gedurende de periode dat een geïnteresseerde zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief;

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons verstrekt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij delen data met de partijen met wie wij een werkrelatie hebben bij het vervaardigen van het product waar u belang bij hebt.

Voor het delen van de data maken wij gebruik van een verwerkingsovereenkomst. In de verwerkersovereenkomst maken wij afspraken over de beveiliging van uw persoonsgegevens. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit toegestaan is. 

Gebruik van Cookies van Derden

Dundle maakt gebruik van diensten van derden, zoals Google Ads Conversietracking, Google Privacybeleid, Facebook en Microsoft Advertising, om de functionaliteit en gebruikerservaring van onze website te verbeteren. Deze diensten gebruiken cookies om conversies bij te houden, advertenties te personaliseren en de effectiviteit van onze advertentiecampagnes te meten.

Google Ads Conversietracking - Beleid van Google's Partner Sites

Voor meer informatie over hoe Google uw persoonlijke gegevens gebruikt wanneer u toestemming geeft voor cookies op onze site, bezoek Google's Privacy & Voorwaarden.

Facebook - Privacybeleid van Facebook

Microsoft Advertising - Privacyverklaring van Microsoft

Sift - Privacy Policy

Wij respecteren uw recht op privacy en bieden opties om het gebruik van dergelijke cookies te beheren of af te wijzen via de cookie-toestemmingsbanner en instellingen van onze website. Onze gegevensoverdracht en -opslag voldoen aan de AVG, wat de veiligheid en integriteit van uw gegevens garandeert. Voor meer informatie of om uw zorgen te uiten, kunt u contact met ons opnemen via onze support contactpagina.

Binnen/Buiten EER

In enkele gevallen kunnen wij persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen buiten of binnen de Europese Economische Ruimte. Uiteraard blijft de beveiliging van uw gegevens een prioriteit. Wij zullen het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie raadplegen of zorgen voor andere voorzorgsmaatregelen of regelingen zoals standaard modelclausules.

Landen met een adequaatheidsbesluit zijn te vinden op de website van de Europese Commissie.

Rechten omtrent uw gegevens

 • Het recht op informatie over de verwerkingen;

 • Het recht op inzage in uw gegevens;

 • Het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen;

 • Het recht op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’;

 • Het recht op beperking van de gegevensverwerking;

 • Het recht op verzet tegen de gegevensverwerking;

 • Het recht op overdracht van uw gegevens (dataportabiliteit);

 • Het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming

Indien u gebruik wenst te maken van uw rechten dan kunt u ons benaderen door gebruik te maken van ons contactformulier https://dundle.com/nl/klantenservice/contact/

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan uw verzoek.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Beveiliging

We nemen redelijke voorzorgsmaatregelen om onze website en informatie die automatisch wordt verzameld door www.dundle.com, of die vrijwillig wordt verstrekt aan www.dundle.com of een officiële pagina van www.dundle.com op website van een derde partij te beschermen.

We maken ook gebruik van algemeen gebruikte praktijken en technische controles om de informatie in ons bezit of beheer te beschermen.

Wij evalueren regelmatig onze processen en systemen om na te gaan of ze voldoen aan de beste praktijken in de sector en om gedegen beveiligingsniveau voor onze website na te streven. 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen door gebruik te maken van ons contactformulier https://dundle.com/nl/klantenservice/contact/.

iDEALTelefoon per minuutPhone Payment (Call)Apple PaySkrillVISA / Mastercard / AMEX
 • Hulp & Support
 • Jouw bestelgeschiedenis
 • Retourbeleid
 • Klachtenbeleid
 • Contact