Dundle (NL) PRIVACY BELEID

Dundle (NL) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dundle (NL) houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Dundle (NL) zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Doelen

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Dundle (NL) verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Het uitvoering geven aan een koopovereenkomst, levering en betalingsafwikkeling;

 • Administratieve doeleinden;

 • Verificatiedoeleinden ter voorkoming van diefstal, fraude, witwassen en terrorismefinanciering en ter beveiliging van Dundle (NL)’ systemen;

 • Het versturen van nieuwsbrieven aan kopers en geïnteresseerden;

 • Het vergaren van websitestatistieken

 • Het vergroten van het gebruikersgemak van de website;

 • Het optimaliseren van de klanttevredenheid en ‘shopping experience’;

 • Marktanalyse en doelgroepanalyse;

 • Targeted advertising en het doen van gepersonaliseerde aanbiedingen.  

Grondslagen

De persoonsgegevens worden verwerkt op de grondslag dat:

 • De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de betrokken gesloten overeenkomst, te weten de met een klant gesloten koopovereenkomst; 

 • De verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld in verband met een cliëntenonderzoek op grond van de Wwft;

 • De verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Dundle (NL), te weten het versturen van nieuwsbrieven aan haar klanten en het vergaren van websitestatistieken;

 • De betrokkene toestemming heeft gegeven, te weten door geïnteresseerden voor het ontvangen van nieuwsbrieven; 

 • De betrokkene toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van de in de cookiebar genoemde (tracking)cookies van Google Analytics.

Aard persoonsgegevens

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Dundle (NL) de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam contactpersoon; 

 • Telefoonnummer contactpersoon; 

 • E-mailadres contactpersoon; 

 • IP-adres en MAC-adres;

 • Kopie paspoort of identiteitskaart;

 • Kopie bankafschrift;

 • Bank- en/of creditcardgegevens

Daarnaast kan uitsluitend na uw toestemming daarvoor te hebben verkregen met behulp van Google Analytics informatie worden vergaard met betrekking tot geslacht, leeftijd, interesses, bezochte en te bezoeken webpagina’s, gebruikte randapparatuur, instellingen van de software en referrer-URL.

Bewaartijd

Uw persoonsgegevens worden door Dundle (NL) opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende 5 jaren na het sluiten van de koopovereenkomst;

 • Gedurende 7 jaren na het uitvoeren van de koopovereenkomst - uitsluitend voor de financiële administratie;

 • Gedurende de verplichting daartoe op grond van de wet;

 • Gedurende 6 maanden na het sluiten van de koopovereenkomst voor de nieuwsbrief;

 • Gedurende de periode dat een geïnteresseerde is aangemeld voor de nieuwsbrief;

 • Gedurende 5 maanden als het gaat om informatie verkregen via (tracking)cookies van Google Analytics.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van derde partijen onder andere voor:

 • Het sluiten en afhandelen van koopovereenkomsten;

 • De levering van digitale producten; 

 • De verwerking van betalingen; 

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie; 

 • Het verzorgen/bezorgen van nieuwsbrieven;

 • Om frauduleuze activiteiten op te sporen en te voorkomen.

Wij geven uitsluitend persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. In de verwerkersovereenkomst maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

We gebruiken de persoonlijke informatie die we verzamelen omtrent de levering van onze diensten aan u om frauduleuze activiteiten op te sporen en te voorkomen. We delen deze informatie met Sift, een externe dienstverlener op het gebied van fraudepreventie. Meer informatie over Sift vindt u in de privacyverklaring van deze serviceprovider.

Met behulp van (tracking)cookies van Google Analytics worden gegevens verzameld die worden gedeeld met derden. Meer informatie hierover kunt u vinden op https://policies.google.com/privacy

Binnen de EU/EER

Wij verstrekken persoonsgegevens aan partijen binnen de Europese Economische Ruimte (EER), of in landen, sector(en) en/of regio(’s) van landen waarvoor de Europese Commissie een adequaatheidsbeslissing heeft aangenomen. Met een dergelijke beslissing stelt de Europese Commissie vast of het betreffende land een passend niveau van gegevensbescherming biedt. Ook voor de Verenigde Staten bestaat een adequaatheidsbeslissing, maar alleen voor zover de ontvangende partij zichzelf heeft verplicht zich te houden aan de principes zoals vastgelegd in die beslissing, ook wel het Privacy Shield geheten.

Alle landen met een adequaatheidsbeslissing zijn te vinden op de website van de Europese Commissie.

Met behulp van (tracking)cookies van Google analytics worden gegevens verzameld die worden doorgeleid naar de Verenigde Staten.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Dundle (NL) van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; 

 • We hanteren een gebruikersnaam en een complex wachtwoordbeleid op onze systemen; 

 • Wij maken back-ups om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 

 • We testen en evalueren regelmatig onze systemen en onze maatregelen; 

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op informatie, inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om ‘vergeten te worden’ en om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Verder heeft u het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming waaronder profiling. U heeft het recht van beperking en het recht van verzet. Voor nadere uitleg kunt u ons benaderen of laten informeren via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan uw verzoek.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Cookie Policy

Wat is een cookie? Een 'cookie' op een website is een kleine, maar nuttige reeks informatie. Het slaat unieke en relevante informatie op je computer op, die noodzakelijk of nuttig is voor de bruikbaarheid van onze website. Elke keer dat je onze webdiensten gebruikt, geeft jouw browser ons een unieke identificatie. Op die manier houden we bij welke diensten je gebruikt, wat jouw persoonlijke voorkeuren zijn en welke informatie je bij ons achterlaat. Zo vergemakkelijken wij je de aankoopprocedure, versnellen we de verificatie en zien we welke pagina's voor je belangrijk zijn. Cookies helpen ons te controleren of onze webdiensten correct functioneren, te begrijpen hoe je onze diensten gebruikt en stellen ons zo in staat je gebruikerservaring te verbeteren.

Wij gebruiken cookies op onze (mobiele) websites en andere gerelateerde of verbonden mediakanalen. Wij gebruiken cookies, web beacons, tracking pixels en andere tracking technologieën, omdat het ons helpt onze diensten aan te passen aan de wensen van de gebruiker en om je winkelervaring te verbeteren.

Wanneer je gebruik maakt van, en toegang heeft tot, onze service, kunnen we een aantal cookie-bestanden in je webbrowser plaatsen.

Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

 • Om bepaalde functies op onze website en diensten mogelijk te maken.
 • Wij gebruiken zowel sessie- als permanente cookies.
 • Wij gebruiken essentiële cookies om gebruikers te verifiëren en frauduleus gebruik van onze diensten te voorkomen.
 • We gebruiken niet-essentiële cookies om onze diensten te verbeteren, server inhoud te personaliseren en voor remarketing doeleinden.
Houd er rekening mee dat je het recht hebt om onze cookies te weigeren, uit te schakelen of te verwijderen. Als je echter onze cookies weigert of verwijdert, kun je mogelijk niet meer alle functies die wij aanbieden gebruiken. Sommige van onze pagina's worden mogelijk niet goed weergegeven en je kunt mogelijk geen aankopen doen via onze website.

Soorten Cookies

Cookies kunnen 'permanente' of 'sessie'-cookies zijn. Permanente cookies blijven op je pc of mobiele apparaat staan wanneer je offline gaat, terwijl sessie cookies worden verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Het kunnen zowel onze eigen cookies zijn als die van derden, die ons helpen onze doelen te bereiken door bepaalde informatie over het gebruik van onze website te verzamelen.

Deze partijen kunnen hun beleid op elk moment wijzigen, dus raden wij u aan de voorwaarden op hun websites regelmatig te raadplegen. De volgende partijen plaatsen cookies en/of andere technologieën op onze website:

1. Essentiële & functionele cookies
Net zoals jij 's morgens misschien jouw kopje koffie nodig hebt, heeft onze website bepaalde soorten cookies nodig om goed te kunnen functioneren. Zonder deze cookies kunnen we bepaalde functies en functionaliteit op onze website niet aanbieden. Ze zijn strikt noodzakelijk om door onze website te navigeren, aankopen te doen en verbinding te maken met onze beveiligde server. Daarnaast zijn er ook functionele cookies die ons helpen om de keuzes die je hebt gemaakt (zoals taal, regio of lettergrootte) te onthouden en om onze prestaties te verbeteren door te onthouden welke van onze diensten en pagina's je hebt bezocht. De verzamelde informatie van dit soort cookies is anoniem. Niets ervan kan tot jou worden herleid.

1.1 Beveiligingscookies
Beveiligingscookies zijn een speciale categorie van noodzakelijke cookies. Ze helpen beveiligingsrisico's te identificeren en te voorkomen. Wij gebruiken deze cookies om gebruikers te verifiëren en gebruikersgegevens te beschermen tegen onbevoegden.

Sommige van deze cookies kun je handmatig in jouw browser uitschakelen, maar dit kan de functionaliteit en het gebruik van onze website negatief beïnvloeden.

Functionele cookienaamWat is het doel ervan?Hoe lang wordt het opgeslagen in uw browser?
ROUTIDDit onthoudt de versie van de huidige website voor de gebruiker.Totdat ze worden verwijderd door de browser of gebruiker
__ssidDeze cookie koppelt bijvoorbeeld het winkelwagentje aan een gebruiker zodat deze zijn aankoop kan afronden.4 jaar
session.idDeze cookie koppelt bijvoorbeeld het winkelwagentje aan een gebruiker zodat deze zijn aankoop kan afronden.1 jaar


2. Analytics cookies
Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers een website gebruiken. Ze maken het mogelijk om de pagina's die je bezoekt te identificeren en eventuele foutmeldingen die verschijnen aan ons door te geven. Deze cookies verzamelen geen persoonlijk identificeerbare informatie. In plaats daarvan verzamelen ze de informatie anoniem om ons van statistieken te voorzien. Deze statistieken analyseren we om te zien welke functies op onze website het beste werken en welke we moeten verbeteren. Sommige van deze cookies zijn van derden, zoals Google Analytics.

Naam Analytics cookieWat is het doel ervan?Hoe lang wordt het opgeslagen in je browser?
auth._tokenauth._refresh _tokenDeze cookie verbindt het gebruik van de website met Google Analytics.Totdat ze worden verwijderd door de browser of gebruiker


3. Reclamecookies
Reclamecookies worden op je computer geplaatst door adverteerders en advertentie servers om advertenties weer te geven die voor jou het meest interessant zijn. Deze cookies verzamelen informatie over je bezoeken aan onze en andere websites, wisselen de advertenties af die naar een specifieke computer worden gestuurd en houden bij hoe vaak een advertentie is bekeken en door wie. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie over jou. Ze kunnen worden uitgeschakeld in je browser (zie informatie hierover hieronder).

Cookies van derdenWat is het doel ervan?Hoe lang wordt het opgeslagen in je browser?
act, c_user, datr, dpr, fr, presence, sb, spin, wd, xsDeze cookie zorgt ervoor dat onze social media advertenties aan het juiste publiek wordt getoond.1,5 jaar

Naast cookies kunnen we op onze website ook gebruik maken van web-beacons, pixeltags en andere traceer-technologieën. Deze helpen ons om je ervaring op onze website te verbeteren. Een 'web beacon' of 'pixeltag' is een klein object of afbeelding dat is ingebed in een webpagina of e-mail. Ze worden gebruikt om het aantal gebruikers bij te houden dat bepaalde pagina's heeft bezocht of e-mails heeft bekeken. Ze dienen er enkel voor om statistische gegevens te verzamelen. Er worden slechts een beperkt aantal gegevens verzameld, zoals een cookie nummer, tijd en datum van de pagina of e-mailweergave, alsmede een beschrijving van de pagina of e-mail waarop ze zich bevonden. Web-beacons en pixeltags kunnen niet worden geweigerd. Je kunt het gebruik ervan echter beperken door de cookies die met hen communiceren te controleren.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Je kunt cookies echter verwijderen of weigeren in de instellingen van je browser. Houd er rekening mee dat een dergelijke actie de het gebruik en de functionaliteit van onze website kan beïnvloeden.

Voor meer informatie over hoe je cookies kunt controleren, kunt je de instellingen van je browser of apparaat raadplegen, om te zien hoe je cookies kunt controleren of weigeren. Je kunt ook de volgende pagina’s pro browser raadplegen:

Daarnaast kunt je jezelf afmelden voor sommige cookies van derden via de Network Advertising Initiative Opt-Out Tool.

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor en om, om welke reden dan, ook wijzigingen aan te brengen in ons Privacy en Cookiebeleid. Wij zullen deze pagina bijwerken om je op de hoogte te houden van alle aanpassingen Eventuele wijzigingen of aanpassingen zullen onmiddellijk na het plaatsen van de bijgewerkte tekst op deze pagina van kracht zijn. Wij raden je aan deze pagina regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van veranderingen en updates.

Neem contact met ons op als je vragen, klachten, verzoeken of opmerkingen hebt:

KORSIT BV
Zwembadweg 12
5611 KS Eindhoven
The Netherlands
support@korsit.com
BTW: NL 857730824B01
KVK: 69094438

iDEALTelefoon per minuutSkrillApple PayPhone Payment (Call)PayPal
 • Hulp & Support
 • Jouw bestelgeschiedenis
 • Retourbeleid
 • Contact